1. Formularz Zgłoszeniowy Pozytywny Bieg Przełajowy 
Kategoria 10 km 

 

http://zapisy.andycom.pl/application.aspx?id=204

UWAGI !

 
1. Wypełnij Formularz
2. Dokonaj wpłaty kaucji zwrotnej w kwocie 10 zł na konto Stowarzyszenia Pozytywnie Aktywni 
 
W tytule wpłaty: Imię Nazwisko (np. Jan Kowalski) , Bieg 10km 
 

ING BANK SLASK
Numer rachunku bankowego: 58 1050 1142 1000 0090 7424 2075

 
 
I drugi link do Nordic Walking 5km :
 
 
Formularz Zgłoszeniowy Pozytywny Bieg Przełajowy 
Kategoria: Nordic Walking 5km

 

http://zapisy.andycom.pl/application.aspx?id=205

UWAGI !

 
1. Wypełnij Formularz
2. Dokonaj wplaty kaucji zwrotnej w kwocie 10 zl na konto Stowarzyszenia Pozytywnie Aktywni 
 
W tytule wpłaty: Imie Nazwisko (np. Jan Kowalski) , NW 5km  
 

ING BANK SLASK
Numer rachunku bankowego: 58 1050 1142 1000 0090 7424 2075

____________________________________________________________________________________________________

 

2. Mapa Biegu w kategorii 10km

 

Pokaż Pozytywnie Aktywni na większej mapie
 
____________________________________________________________________________________________________
3. Regulamin
 

REGULAMIN III POZYTYWNEGO BIEGU PRZEŁAJOWEGO

SZARLEJKA 2013

SZARLEJKA 10.08.2013

1. CELE IMPREZY

- popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy ruchu.

- popularyzacja Nordic Walking, jako nowej dyscypliny sportowej, pomagającej zachować witalność i zdrowie.

- przedstawienie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych terenów gminy Wręczyca Wielka

- integracja całego środowiska sportowego

2. PATRONAT HONOROWY

brak

3.ORGANIZATOR

Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczności lokalnej Pozytywnie-Aktywni

Komitet Organizacyjny

Dyrektor zawodów – Kamil Radomski

Dyrektor organizacyjny – Łukasz Karwala

Zespół Pomiaru Czasu – Firma ANDYKOM

Sędzia Zawodów – Zdzisław Hildebrandt

Spiker zawodów – Kamil Radomski

Wsparcie merytoryczne – Jacek Chudy (maratończyk, organizator wielu imprez biegowych)

4. INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE

Urząd Marszałkowski województwa śląskiego Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – sponsor główny

Partnerzy:

Lookart

Polskie Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kłobuck

5. TERMIN i MIEJSCE

10.08.2013(sobota), godzina 13.00 – Pozytywny Bieg Przełajowy

Godzina 13:15 – Marsz Nordic Walking

Start i Meta: Boisko Bory , ul. Sportowa , Zawodnicy – na miejsce startu muszą się zgłosić do godz.12.50

Start z dwóch stref startowych:

Strefa 1 – biegacze

Strefa 2 - marszerzy Nordic Walking

Zamknięcie mety nastąpi o godz. 15:30

6. TRASA I DYSTANS

Pozytywny Bieg Przełajowy:

Dystans: 10 km. Trasa prowadzi ścieżkami leśnymi i ulicami Szarlejki, na jednej pętli.

Trasa oznakowana, co 1 km, zabezpieczona dla podłużnego ruchu kołowego.

Nawierzchnia: drogi leśne, szutrowe, asfalt, piasek.

Marsz Nordic Walking:

Dystans: 5 km . Trasa prowadzi ścieżkami leśnymi w okolicach Szarlejki, na jednej pętli.

Szczegółowy przebieg trasy podany jest na stronie internetowej www.pozytywnieaktywni.pl

7.WARUNKI UCZESTNICTWA

Ze względów bezpieczeństwa i sprawnego przeprowadzenia zawodów wprowadza się limitowaną ilość miejsc startowych.

Nie ma możliwości startu na wózkach

Pozytywny Bieg Przełajowy – 300 osób,

Nordic Walking – 70 osób.

Uczestnikiem biegu i zawodów Nordic Walking mogą zostać osoby, które do dnia 10.08.2013r. ukończyły 16 lat, oraz dokonały opłaty startowej. Warunkiem udziału w biegu i Nordic Walking jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność.

Podpisanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Pozytywnego Biegu Przełajowego.

W przypadku osób poniżej 16 roku życia, na start muszą wyrazić zgodę rodzice lub opiekunowie prawni, poprzez złożenie stosownego oświadczenia podpisanego w obecności obsługi biura zawodów.

Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem(dowód osobisty, legitymację szkolną, paszport lub prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.

Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów „Pozytywny Bieg Przełajowy”

Zawodnicy Nordic Walking muszą startować z kijkami, pod groźbą dyskwalifikacji.

Biuro zawodów Pozytywnego Biegu Przełajowego, w dniu 10.08.2013 r.

w godz. 9.00 – 12.30.

8. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej:

www.pozytywnieaktywni.pl START ZGŁOSZEŃ: OD 1 LIPCA 2013

do 5 sierpnia 2013 roku, lub do chwili wyczerpania limitu miejsc.

Warunkiem wpisania na listę startową jest zgłoszenie poprzez formularz i wpłaty kaucji startowej w wysokości 10zł – kaucja zostanie zwrócona podczas zawodów. Nieobecność na starcie osoby która wpłaciła kaucję powoduje przekazanie kwoty kaucji na realizację celów statutowych Stowarzyszenia Pozytywnie - Aktywni

9. KAUCJA STARTOWA

Dane do przelewu :

ING BANK SLASK

W tytule przelewu prosimy podać: Imię Nazwisko Uczestnika , kategoria (opcjonalnie: Bieg 10km lub Nordic Walking 5km)

Stowarzyszenie Pozytywnie – Aktywni

ul. Łukaszewicza 112

42-130 Szarlejka

Nr konta: 58 1050 1142 1000 0090 7424 2075

UWAGI:

- Uczestnicy są zobowiązani wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.pozytywnieaktywni.pl

- Wysokość kaucji startowej jest stała i wynosi 10 zł !

- Ze względów technicznych w dniu zawodów zgłoszenia i opłaty startowe nie będą przyjmowane.

- Kaucja powinna zostać wpłacona w ciągu trzech dni od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

- Dyrektor Pozytywnego Biegu Przełajowego ma prawo, na pisemną prośbę zawodnika, zwolnić go z kaucji startowej.

10. KLASYFIKACJA W „Pozytywnym Biegu Przełajowym” prowadzone będą klasyfikacje : - generalna kobiet i mężczyzn

- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn, co 10 lat.

M i K 16 , 16 - 19 lat (1993-1996)

M i K 20 , 20 - 29 lat (1983-1992)

M i K 30 , 30 – 39 lat (1973-1982)

M i K 40 , 40 – 49 lat (1963-1972)

M i K 50 , 50 – 59 lat (1953-1962)

M i K 60 , powyżej 60 lat (1952 i starsi).

- generalna kobiet i mężczyzn – mieszkańców Szarlejki, Kalei, Lgoty, Wydry, Pierzchna

W zawodach Nordic Walking prowadzone będą klasyfikacje:

- generalna kobiet i mężczyzn – kategoria OPEN

11. NAGRODY

W „Pozytywnym Biegu Przełajowym” zawodnicy otrzymują nagrody :

- w klasyfikacji generalnej mężczyzn, za I -III miejsce - puchar + upominek

- w klasyfikacji generalnej kobiet, za I -III miejsce - puchar +upominek

- w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – mieszkańców Wsi(Kalej, Szarlejka, Lgota) za miejsce I – puchar + upominek

W zawodach Nordic Walking zawodnicy otrzymują nagrody:

- w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, za I-III miejsce - puchar + upominek .

Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma numer startowy „Pozytywnego Biegu Przełajowego” oraz pamiątkowy medal, a także bezpłatny wstęp na imprezę towarzyszącą „V Pozytywny Festiwal Leśny”.

12. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

Każdy zawodnik, który dokonał weryfikacji w biurze zawodów otrzyma bon na posiłek, który będzie można zrealizować po ukończeniu biegu.

Na mecie każdy zawodnik, otrzyma wodę źródlaną.

W trakcie biegu w połowie trasy będzie rozmieszczony tzw. Punkt Nawodnienia - gdzie wolontariusze będą podawali uczestnikom wodę.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

* Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

* Organizator, ze względów bezpieczeństwa i sprawnego przeprowadzenia zawodów wprowadza limitowaną ilość startujących zawodników.

* Podczas zawodów, zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na piersiach, pod groźba dyskwalifikacji

* Organizator ubezpiecza zawodników na czas trwania imprezy.

* Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy.

* Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony /skracanie trasy/ zostaną zdyskwalifikowani.

* Uczestnicy zawodów Nordic Walking pokonują trasę marszem, z kijkami.

*Marsz NW jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób, że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem.

*Istnieje możliwość wzięcia prysznica w budynku KS Junior Szarlejka znajdującego się w Kalei przy ulicy Szkolnej 1

* Organizator zapewnia opiekę medyczna podczas zawodów ( na starcie, trasie i mecie).

* Organizator zapewnia szatnie, toalety, przebieralnie, depozyt - rzeczy należy odebrać w czasie 1 godziny po zakończeniu biegu ostatniego uczestnika

* Należy przestrzegać zasad ochrony przyrody i przepisów przeciwpożarowych, dbać o porządek w miejscu

zawodów i zakwaterowania.

* Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone czy zniszczone

* Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej, powołanej przez organizatora zawodów. Skargę na piśmie należy złożyć do godziny 15:30, po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł.. Komisja ma obowiązek

rozpatrzyć ją do 1 godziny od jej otrzymania. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega

zwrotowi i zostanie ona wpłacona na konto Stowarzyszenia Pozytywnie - Aktywni.

* W dniu zawodów w godzinach 10:30 – 16:00 czynny będzie depozyt, do którego będzie można oddać na przechowanie rzeczy osobiste zawodników, zapakowane. Wydawanie z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie..

* Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nie przestrzegające regulaminu i ładu sportowego oraz zasad Fair Play.

* Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

* Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu biegu, oraz wyrażeniem zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora i marketingu, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

* Wyłączność na utrwalenie przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego podczas imprezy posiadają osoby/firmy posiadające akredytację wydaną przez Organizatora w dniu zawodów.

* Wejście na trasę podczas imprezy jest możliwe tylko dla fotoreporterów i operatorów kamer, którzy otrzymali od organizatora akredytację.

*W przypadku naruszenia reguł bezpieczeństwa posiadacz akredytacji ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na zdrowiu lub mieniu uczestników imprezy.

Wszelkich informacji na temat biegu udzielamy pod adresem:

E-mail: pozytywnieaktywni1@o2.pl

Pomiar czasu:

ANDYCOM Systemy Informatyczne
ul. Zaporoska 48/11
53-416 Wrocław

Dyrektor Zawodów

Kamil Radomski