Stowarzyszenia POZYTYWNIE - AKTYWNI
Rozdział I
Postanowienia ogólne


§1
1.Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczności lokalnej POZYTYWNIE - AKTYWNI, zwane dalej
Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach,
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazwę skróconą POZYTYWNIE – AKTYWNI.


§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Szarlejka (gmina Wręczyca Wielka) .


§3
1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem Szarlejki i województwa śląskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na
terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.


§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.


§5
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych
spraw może zatrudniać pracowników.2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między
jego członków.


§6
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci, (jeżeli takowe posiada) na zasadach określonych w
przepisach szczególnych.


§7
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu działania.
Rozdział II
Cele i sposoby działania.


§8
Celem Stowarzyszenia są w szczególności zadania obejmujące swoim zakresem:
1.Stymulowanie aktywnego myślenia wśród młodzieży.
2.Propagowanie integracji rodzinnej i lokalnej.
3.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie
szans tych rodzin i osób.4.Działaność charytatywna.
5.Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
historycznej, obywatelskiej i kulturowej.
6.Ochronę i promocję zdrowia.
7.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
8.Ekologię i ochronę zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
9.Dbałość o porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
10.Naukę , edukację, oświatę i wychowanie.
11.Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
12.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
13.Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji.
14.Ratownictwo i ochronę ludności.
15.Promocję i organizację wolontariatu.
16.Rozwój potencjału indywidualnego, pomoc w wyborze ścieżki zawodowej.
17.Rozwój samoświadomości indywidualnej i społecznej.
18.Wspieranie rozwoju członków Stowarzyszenia.


§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.Organizację imprez charytatywno – integracyjnych.
2. Organizację wyjazdów turystyczno – edukacyjnych.
3.Wydawanie broszur związanych z celami Stowarzyszenia.
4.Organizację warsztatów rozwojowych.
5.Pozafinansowe i finansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
6.Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność zawodową,
kulturalną, rekreacyjną i towarzyskąRozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§10
1.Członkami stowarzyszenia mogą być:
1. pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie
pozbawione praw publicznych,
2. małoletni w wieku od 16 – 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
3. małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych.
2.Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.członków zwyczajnych.
2.członków wspierających.
3.członków honorowych.
§12
1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, ujęta w §10 ust.1, która
złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację trzech członków Stowarzyszenia.
2.Przyjęcia nowych członków dokonuje się na Walnym Zebraniu Członków zwykłą większością
głosów, przy obecności:
1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
1. w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później niż pierwszy termin
– bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
§13
1.Członkiem wspierającym może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych lub osoba prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2.Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu
podjętej nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji.§14
1.Członkiem honorowym może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei
Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
2.Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek
Zarządu albo co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia.
§15
1.Członek zwyczajny ma prawo:
1. wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia ;
2. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
3. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
4. zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia;
2.właściwą władzą do rozpatrzenia wniosków jest władza nadrzędna nad władzą, która tę decyzję
wydała;
3.Przepisy ust.1 pkt 1. nie stosuje się do członków wymienionych w §10 ust.1 pkt 3.
§16
1.Członek zwyczajny jest obowiązany jest do:
1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów
i programu;
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu;
2.Przepisy ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do członków wymienionych w §10 ust.1 pkt 2 i 3.
§17
1.Członek wspierający i członek honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,
posiadają prawo określone w §15.2.Członek wspierający i członek honorowy są obowiązani do regularnego wywiązywania się z
deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów Stowarzyszenia.
§18
1.Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce
Zarządu,
2. wykluczenia przez Zarząd :
3. z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy;
4. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania postanowień
i uchwał władz Stowarzyszenia;
5. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
6. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku Sądu;
7. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2.Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkowstwa w Stowarzyszeniu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty dostarczenia stosownej
uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Decyzja Walnego
Zebrania Członków jest ostateczna.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna władz
§19
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są :
1.Walne Zebranie Członków,
2.Zarząd ,
3.Komisja Rewizyjna.§20
1.Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności:
2. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
3. w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później niż pierwszy termin
– bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2.Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż cztery
kadencje z rzędu.
3.Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności:
1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
2. w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później niż pierwszy termin
– bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
4.W przypadku ustąpienia (rezygnacji), wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w
trakcie kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje się z
zastosowaniem §20 ust.1 .
5.Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje do dnia wybrania swojego
następcy.
Walne Zebranie Członków
§21
1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1. Z głosem stanowiącym-członkowie zwyczajni z wyłączeniem §10 ust.1 pkt 3,
2. Z głosem doradczym- członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.
3.O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków co
najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. Informacja to może zostać przesłana drogą mailową.§22
1.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Obradami Walnego Zebrania Członków kierują dwie osoby wybrane na początku spotkania przez
obecnych uczestników.
3. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane przynajmniej raz na kwartał przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co
najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
4. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez
Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej
liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zastrzeżeniem §32 ust.1 zapadają zwykłą większością głosów
w obecności:
1. w pierwszym terminie - przynajmniej 30% ogólnej liczby członków uprawnionych do
głosowania,
2. w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później niż pierwszy termin
– bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
Głosowanie jest jawne. Zebrani mogą uchwalić głosowanie tajne.
6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalania zmian statutu,
3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie budżetu,
7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego i członka zwyczajnego,
9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego
władze,11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, oraz
ewentualne połączenie z inną organizacją,
13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
14. uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników,
15. wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych statutem do właściwości innych
władz Stowarzyszenia,
16. podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszeni do krajowych
i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych
organizacji oraz na imprezy.
Zarząd
§23
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
§24
1. Zarząd składa się z 4 do 7 osób w tym w szczególności z Prezesa, Vice-prezesa, sekretarza
oraz skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Vice - Prezes
3. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, w drodze uchwały
Walnego Zebrania Członków następuje zawieszenie tych obowiązków na czas określony oraz
powierzenie ich Vice – prezesowi.
§25
1.Do kompetencji Zarządu należą:
1. realizacja celów Stowarzyszenia,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8. wykluczenia członków,
9. proponowanie wysokości składek członkowskich oraz ewentualnych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
10. uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzania rocznych
sprawozdań z działalności,
11. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
12. uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu,
13. zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych
organizacji,
14. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
15. zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka
honorowego,
16. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności.
§26
Do rozpracowywania poszczególnych problemów ekonomicznych lub ekonomiczno – organizacyjnych
i przedłożenia wniosków Zarząd może powoływać zespoły pomocnicze – komisje problemowe,
określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac.
Komisja Rewizyjna
§27
Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
§28
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza,
wybranych na pierwszym posiedzeniu ze swego grona.
§29
1.Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,1. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
2. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz
zebrania Zarządu,
3. składanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu,
4. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
2.Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli
złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§30
1.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym,
w posiedzeniach Zarządu .
2.Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
Rozdział VI
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§31
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1. ze składek członkowskich,
2. darowizn, spadków, zapisów,
3. dotacji i ofiarności publicznej,
4. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w
używaniu Stowarzyszenia,
5. wpływy z działalności statutowej,
6. nawiązki sądowe,
7. w skutek dochodów powstałych z prowadzenia działalności gospodarczej.
8. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane zarówno w kasie jak i na koncie
Stowarzyszenia.9. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
10. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
11. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie
zobowiązań majątkowych i niemajątkowych, oraz podpisywania w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch dowolnych członków Zarządu.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§32
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zebranie Członków:
1. w pierwszym terminie - kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności, co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później niż pierwszy
termin, zwykłą większością głosów – bez względu na liczbę osób uprawnionych do
głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
§33
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sadu
rejestrowego.
UCHWAŁA nr 1/2010
o zmianie nazwy Stowarzyszenia.Założyciele Stowarzyszenia zebrani na spotkaniu w dniu 04.01.2010r. w Szarlejce, postanawiają
jednogłośnie zmienić uchwaloną w dniu 01.08.2009 (Uchwała nr 1/2009)
nazwę z Stowarzyszenie POZYTYWNIE-AKTYWNI na Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczności
lokalnej POZYTYWNIE-AKTYWNI.
UCHWAŁA nr 2/2010
o wprowadzeniu zmian do statutu.
Założyciele Stowarzyszenia zebrani na spotkaniu w dniu 04.01.2010r. w Szarlejce jednogłośnie
postanawiają zaakceptować wprowadzone zmiany tj.:
 nieuwzględnione wcześniej prawa i obowiązki członka honorowego ( § 17 ust.1 i 2)
 nazwy Stowarzyszenia i jej skróconej wersji ( §17 ust. 1 i 2 )